โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020

2,067 Views


โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020
เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1
**************************************

                 บุคลกรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020 ” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรียกว่า ” Rajabhat Dataset”

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์