โครงการอบรมเทคโนโลยี Bitcoin เพื่อพัฒนาโปรแกรม

1,176 Views

           เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเทคโนโลยี Bitcoin เพื่อพัฒนาโปรแกรม  ณ ชั้น 2  ห้องประชุมทางไกล อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์