โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ LINE BOT เพื่อเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล ๔.๐

2,631 Views


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ LINE BOT เพื่อเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล ๔.๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – ศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากรโดย คุณชัยพร คำเจริญคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ลิงค์
http://bit.ly/2TlzAJH
และสามารถดูรายชื่อและตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/2MGLtr8

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์