โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติ การด้วยโปรแกรม Cinema 4D เพื่อสร้างโมเดล

2,500 Views
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Cinema 4D เพื่อสร้างโมเดล ในวันเสาร์ที่ ๑๖ – อาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ (๑๒๐ เครื่อง) อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากรโดย คุณวัชรกิติ แสงสุวรรณ (กอล์ฟ) แห่ง SANGSUWAN ANIMATION
สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ลิงค์
http://bit.ly/2sWXXBU
และสามารถดูรายชื่อและตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/2Tm9N3T
Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์