โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

2,091 Views
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification 2562

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จะดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถประเมินสมรรถนะบุคคลและการรับรองสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2562เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 และ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
– อบรมและสอบมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 (Developer) จำนวน 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203
– อบรมและสอบมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 (System Analyst) จำนวน 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
– อบรมและสอบมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification ในโมดูล Computing Fundamental และโมดูล Key Application จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒
ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ณ ห้องประชุมทางไกล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 และ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ >>>  bit.ly/2CIqmjm
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ >>> bit.ly/2MtnefQ

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์