โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม QGIS

2,195 Views


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม QGIS ในวันพุธที่ ๖ – ศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ (๓ วัน)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากรโดย ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ลิงค์
http://bit.ly/2DKmeRT
และสามารถดูรายชื่อและตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/2DHlOvB

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์