การทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านทักษะดิจิทัล (IC3, MOS, และ Adobe Certificate)

3,623 Views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านทักษะดิจิทัล (IC3, MOS, และ Adobe Certificate) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลที่เหมาะสมและตรงตามทักษะวิชาชีพของตนเอง และมีโอกาสในการได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน Certiport ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีรูปแบบข้อสอบให้เลือกสอบได้ 3 ประเภท คือ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate, Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate, และ Adobe Certified Associate โดยอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหนึ่งท่าน สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้เพียง 1 ประเภทข้อสอบเท่านั้น (แต่ในประเภทข้อสอบเดียวกัน จะเลือกสอบกี่ชุดข้อสอบก็ได้)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://ic3.lru.ac.th/

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์