รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง “การออกแบบสื่อและอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva”

596 Views

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน

เรื่อง “การออกแบบสื่อและอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva”

รายชื่อรุ่นที่ 1  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566  << คลิก

รายชื่อรุ่นที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 << คลิก

กำหนดการอบรม << คลิก

วิทยากร:    ผศ.ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

                   อาจารย์ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์